0903 540 504 info@dovozaut.sk
dovoz automobilov zo zahraničia na objednávku
nano keramická ochrana
vymeňte si vaše auto za nové
nechajte si auto ošetriť
ťažné zariadenia
PZP kalkulačka

Ochrana osobných údajov:

 

Vyplnením formulárov súhlasíte v súlade s ustanovením §11 zákona č.122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním Vašich osobných údajov.Uvedený súhlas poskytujete dobrovoľne na dobu neurčitú t.j.do odvolania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese našej spoločnosti,pričom odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do spoločnosti.Zároveň ste boli poučení o právach podľa §28 zákona č.122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov.   

 

Predávajúci: ( poskytovateľ služieb,bazar,dovoz,servis,sprostredkovateľ):

 

a sú na účely zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľmi informačných systémov na spracovanie osobných údajov (ďalej len „DovozAutSK,s.r.o.“).

 

Kupujúci: (objednávateľ služieb,):

-fyzická osoba (klient, zákazník, spotrebiteľ,objednávateľ) je na účely zákona o ochrane osobných údajov dotknutou osobou (ďalej len „Zákazník“).

 

Zákazník týmto v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o OOÚ“) udeľuje súhlas spoločnosti DovozAutSK,s.r.o. na spracovanie a využívanie osobných údajov v informačných systémoch (ďalej len „IS“) zákazníkov servisu vozidiel a predaja vozidiel náhradných dielcov a doplnkov, predaja jazdených motorových vozidiel, predaja,sprostredkovania dovozu alebo kúpy ojazdených vozidiel, marketingu servisu,dovozu zo zahraničia a predaja vozidiel, v nevyhnutnom rozsahu údajov – meno, priezvisko, titul, adresa, osobného/firemného telefónneho čísla, e-mailovej adresy, značky, typu, VIN a technických parametrov vozidla, za účelom a pre potreby:

1.priebežného informovania Zákazníka o vozidle,jeho cene,vybave, cene opravy, termíne ukončenia opravy , potrebe rozšírenia dohodnutého rozsahu opravy, termíne dodania objednaného náhradného dielca, termíne dodania a prevzatia jazdeného vozidla,dovoz auta na objednávku,posielanie a prijímanie ponúk a pod.

2. pre marketingové účely

3. pre potreby prieskumu spokojnosti zákazníkov

4. pre potreby informovania zákazníka o ponukách vozidiel a službách formou formuláru

 

a svojim podpisom na zmluve,mailovou komunikáciou,na zákazkovom liste, čestnom prehlásení, prípadne iným hodnoverným spôsobom (zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom) potvrdzuje, že spoločnosť DovozAutSK,s.r.o. mu ešte pred získavaním jeho osobných údajov oznámila všetky informácie v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o OOÚ (vrátane, okrem iného, identifikačných údajov sprostredkovateľov, identifikačných údajov tretích strán ktorým budú/môžu byť osobné údaje poskytnuté, účelu spracúvania osobných údajov, zoznamu osobných údajov, poučenia o právach dotknutej osoby, možnosti uplatnenia námietky podľa §28 ods.3 písm. c) voči využívaniu a poskytnutiu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku inému prevádzkovateľovi, atď.) a zároveň vyhlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámil.

 

Oznámenia a informácie súvisiace so získavaním osobných údajov v zmysle § 15 ods. 1 a poučenia o právach Zákazníka ako dotknutej osoby v zmysle §28 Zákona o OOÚ:

 

oprávnenými osobami spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti DovozAutSK,s.r.o.

 

Poskytnutie osobných údajov zo strany zákazníka je výlučne dobrovoľné. Osobné údaje prioritne spracúvané za účelom a v rozsahu nevyhnutnom pre uzavretie zmluvy na opravu alebo kúpnopredajnej zmluvy alebo predzmluvného vzťahu (objednávky), sú spracúvané spoločnosťou DovozAutSK,s.r.o.bez súhlasu Zákazníka v súlade s §10 ods.3 písm. b) Zákona o OOÚ. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nevyhnutných pre uzatvorenie objednávky alebo zmluvy zo strany Zákazníka bude Spoločnosťou DovozAutSK,s.r.o.považované za nezáujem Zákazníka využiť ňou ponúkané služby.

 

Súhlas Zákazník poskytuje na obdobie 5 rokov. Spoločnosť DovozAutSK,s.r.o. aktualizuje IS s osobnými údajmi a pokiaľ Zákazník po uplynutí 4 rokov ďalej nevyužije opäť niektorú službu poskytovanú Spoločnosťou DovozAutSK,s.r.o.(neobnoví súhlas), jeho osobné údaje ako neaktívneho klienta sa pri najbližšej príležitosti v priebehu roka vymažú.

 

 

dovezieme Vám auto na želanie
vykúpime Vaše auto
predáme vám Vaše auto
nechajte si auto preveriť
záruka

DovozAut.sk

 • dovoz áut na objednávku
 • autobazár
 • predaj automobilov
 • výkup vozidiel
 • internetový predaj áut
 • certifikáty Cebia, CarDetect
 • formality na prihlásenie
 • STK, EK, KO, preklady
 • PZP, havarijné poistenie s bonusmi
 • výhodný autoúver
 • auto na splátky / leasing
 • overenie VIN, preverenie auta
 • ťažné zariadenia GALIA

AutoCrash.sk

 • Nano keramická ochrana auta
 • bezdotykové umývanie áut
 • detailingové čistenie interiérov
 • profesionálne leštenie karosérií
 • čistenie svetlometov
 • PDR opravy preliačin bez lakovania
 • oprava laku, škrabancov
 • opravy diskov, zváranie plastov
 • opravy interiérov
 • carbon, 3D, wrap fólie
 • čistenie a dezinfekcia klimatizácií
 • FAP/DPF filter
 • oprava volantov, sedačiek

Kontakt

DovozAut SK, s.r.o.
Žilinská cesta 790
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

mobil: 0903 540 504
e-mail: info@dovozaut.sk

Copyright © 2005 - 2019 www.DovozAut.sk - Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA